HASTA HAKLARI

 1. Hastanemize başvuran her birey, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma ile tanı ve tedavi olanaklarından en üst düzeyde yararalanma hakkına sahiptir.
 2. Hastalarımız hastanemizde; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkına sahiptirler.
 3. Hastanemize başvuran hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, kuruluşumuz tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme hakkını kapsar. Bu hak kapsamında hasta, ihtiyacı olan bilgilere ilgili bölümler aracılığıyla ulaşır. Tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise, tedavisinden sorumlu hekim ya da hekimlerden öğrenir. Ayrıca hastanemizin uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurulur.
 4. Hastanemize başvuran hasta, istediği takdirde sağlık kuruluşunu değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hasta hekim tarafından aydınlatılır.
 5. Hastalarımız, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme ve hekimini tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 6. Hastanemize başvuran hasta, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkına sahiptir. Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.
 7. Hastalarımız, gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma hakkına sahiptir. Kuruluşumuza başvuran bireylere yönelik tüm bilgiler, ölümden sonrada gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.
 8. Hastalar, tıbbi müdahalelerde ve işlemlerde rızasının alınması ile rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkına sahiptir.
 9. Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve doğacak olumsuz sonuçlardan hasta sorumludur.
 10. Hasta ve ailesi, hastanede kaldığı süre içinde sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkına sahiptir.
 11. Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda; saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun biçimde çözümlenir.
 12. Hastanemize başvuran tüm bireylerin, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 13. Hastanemize başvuran hastaların, kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.
 14. Hastanemize başvuran hastaların, mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.
 15. Hastaların, haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır. Bu kapsamda; hasta ve ailesinin şikâyetlerinin dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi gerekmektedir. Hastalarımızın, kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle Hasta İlişkileri Birimi’ ne bildirme hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

Sağlık hizmetlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi için hastayla sağlık personelinin işbirliği yapması gereklidir. Bu da sağlık ekibiyle hasta arasındaki uyuma bağlıdır. Bu anlamda hastaya ait yükümlülükler şu şekildedir;

 1. Doktorunu ismiyle tanımak, onun önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, hastanın en başta gelen sorumluluklarından biridir. Hasta yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.
 2. Hasta tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini, mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve alışkanlıklarını eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.
 3. Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda bakım planını yerine getirmekle yükümlüdür. Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedaviden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.
 4. Hasta, yetkili doktor tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
 5. Hasta planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur.
 6. Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun, çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.
 7. Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle de sorumludur.
 8. Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 9. Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
 10. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.
 11. Hasta, sağlık kuruluşu içindeki, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.
 12. Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. Bu kapsamda; ziyaretçinin herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmemesi gerekir. Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi ve ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmamasını sağlaması gerekir.